WYJĄTKOWE ZJAWISKO

Krótko: literatura przedmiotu nie jest tożsama z piśmien­nictwem na ściśle ten sam temat. Jest to bowiem zjawisko raczej wyjątkowe, jeśli na temat naprawdę jeden i ten sam opubliko­wano wiele prac. Z wypadkiem takim spotykamy się wówczas, gdy szereg kolejnych prac badawczych stanowi powtórzenie, kry­tykę i częściowo uzupełnienie prac poprzednich. Ale i wówczas zdarza się rzadko, aby kolejne lub równoczesne prace na ten sam temat odnosiły się naprawdę do sprawy jednej i tej samej. Krótko mówiąc, znaczy to, że zakres literatury przedmiotu jest, a nawet musi być znacznie szerszy od zakresu publikacji naukowych na dany temat. Faktycznie rzecz biorąc, literatura przedmiotu obej­muje publikacje lub ich części — wyjątkowo również rękopisy i zapiski protokolarne — w których przedstawiono wyniki badań czy to ogólniejszych, czy to bardziej szczegółowych i logicznie podporządkowanych tematowi nowego przedsięwzięcia badawcze­go; w ogóle zaś mogących służyć za podstawę do właściwego usta­wienia nowego problemu i nowego przedsięwzięcia badawczego.