ZARYS INFORMACJI

Publikacje o przedmiocie ogólniejszym niż przedmiot badań są to przede wszystkim syntezy, zawarte w dziełach całościowych, omawiające wiele zagadnień mniej lub więcej równorzędnych oraz nadrzędnych w stosunku do przedmiotu nowej pracy badawczej. W dziełach tych poszukuje się zwykle tylko mimochodem uwzględ­nienia sprawy nowej, jeszcze niewystarczająco zbadanej, lecz wy­magającej zbadania. Badacz znajduje w nich niekoniecznie lub nie tylko wiadomości podstawowe lub orientacyjne na temat stano­wiący przedmiot jego nowego badania, lecz — co niemniej waż­ne — dość często mniej lub więcej udaną próbę powiązania z te­matami innymi, czy to równorzędnymi, czy to nadrzędnymi. Znaj­duje zarysowo informacje co do związku tematu swojego z wieloma sprawami innymi, współ-, nad- lub podrzędnymi. A to znaczy: niezbędne naprowadzenie do ustawienia swojego tematu jako pro­blemu nowego.