Radioaktywne odpady mogą być usuwane z otoczenia człowieka na zawsze przez składowanie ich na przykład w wyeksploatowanych kopalniach soli kamiennej. Z czasem połowicznego zaniku jest ściśle związane pojęcie ?aktywności”. Jądra krótko żyją&ych, radioaktywnych pierwiastków rozpadają się szybciej niż ?długowiecznych”. W ten sposób pierwsze wykazują większą aktywność od drugich. Dla scharakteryzowania aktywności jakiegoś promieniotwórczego pierwiastka podaje się liczbę radioaktywnych rozpadów na sekundę, a jeden rozpad na sekundę nazywa się bekerelem. Nazwa jednostki ?bekerel”, pochodząca od nazwiska urodzonego w XIX w. francuskiego fizyka Henri-Antoi- ne Becquerela, jest więc jednostką miary aktywności pierwiastków promieniotwórczych. Na przykład określenie ?1 00 bekere- li” mówi, że w próbce odnośnego, promieniotwórczego pierwiastka ma miejsce 100 rozpadów na sekundę, przy czym pozostaje oczywiście sprawą otwartą czy są to rozpady alfa, beta, czy gamma. Wysoka liczba bekereli oznacza więc, że w próbce w jednostce czasu przebiega wiele rozpadów, a tym samym, że duże jest natężenie emitowanego promieniowania. Objaśniony w nim ?licznik Geigera” wysyła na przykład przy każdym zarejestrowanym rozpadzie jądra sygnał akustyczny, względnie świetlny.