Laboratorium wzorcujące inaczej mówiąc walidacyjne, jest to jeden z ważniejszych elementów składowych, które maja wpływ na zarządzanie jakością we współczesnym przemyśle. Laboratorium wzorcujące zajmuje się walidacją i kalibracją urządzeń pomiarowych. Ma to szczególnie duże znaczenie w miejscach, gdzie wytwarza się produkty, mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkownika. Jest to główne zadanie dokonywania pomiarów. Laboratorium wzorcujące ma również wpływ na zachowanie ciągłości produkcji. Dzieje się tak dlatego, że posiadając skalibrowane i pewne oprzyrządowanie pomiarowe, możemy na bieżąco kontrolować zmienności wymiarowe komponentów (produkowanych w zakładzie naszym, lub dostarczanych z zewnątrz przez dostawcę), i ich wzajemną relację, dzięki czemu wiemy już z wyprzedzeniem, które partie będą się razem dobrze montować, a które nie. Laboratorium wzorcujące może również przeprowadzić nam wzorcowanie próbek, które służą w porównawczych metodach pomiarowych. Daje nam to zdecydowaną przewagę nad konkurencją.