RÓWNORZĘDNE ZAGADNIENIA

Nieco inaczej jest z literaturą dotyczącą zagadnień w przybli­żeniu równorzędnych, o podobnym stopniu ogólności i rzeczowo z nowym tematem związanych. Nie ma dla niej nazwy ustalonej. Można zaproponować nazwy: „właściwa literatura przedmiotu” lub „literatura przedmiotu w znaczeniu ciaśniejszyfn”. W litera­turze tej badacz znajduje wiadomości bezpośrednio związane ze swoim — nowym — zagadnieniem; wiadomości, bez których mu­siałby „odkrywać Amerykę na nowo”, mimo że przecież nie są one tożsame z wiedzą, której poszukiwać zamierza. W oparciu o nie poznaje granice dotychczasowej wiedzy, co pozwala mu na nale­żyte uściślenie problemu własnego. -Warto przy tym zauważyć, że podczas gdy wiadomości podstawowe i ogólne znajduje przeważ­nie w podręcznikach i w dziełach mniej lub więcej syntetycznych, informacje bezpośrednio dlań ważne i specjalne zawarte są naj­częściej w artykułach na łamach czasopism naukowych; prze­de wszystkim w artykułach stanowiących podsumowanie prac ba­dawczych na tematy pokrewne.